Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van de door AB Auto NV verkochte producten en verleende diensten, zowel ten aanzien van professionele gebruikers als consumenten. (Versie 20 juli 2020).

1. VOORWERP EN TOEPASSINGSGEBIED

1.1 De verkoopovereenkomst wordt door de Wet beheerst, door de bijzondere bepalingen op de voorzijde van de verkoopovereenkomst en door onderhavige algemene voorwaarden, waarvan de koper erkent kennis genomen te hebben.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op:

  • Consumenten: natuurlijke personen die een product niet voor beroepsmatige doeleinden kopen zoals voorzien door het Wetboek Economisch Recht; en op eindklanten die niet de hoedanigheid hebben van consument.
  • De consumenten en eindklanten worden gezamenlijk aangeduid door het woord "koper", tenzij er specifieke bepalingen van toepassing zijn voor de consumenten die dan met het woord "consument" worden aangeduid.

1.3 Deze algemene voorwaarden kunnen eveneens in pdf-vorm worden gedownload door de koper of op schriftelijk verzoek van de koper, hem kosteloos worden toegezonden.

1.4 In functie van de situatie van de koper (al dan niet consument) zijn bepaalde clausules van deze algemene bepalingen mogelijk niet op hem van toepassing. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke reservering of bestelling die bij de verkoper worden geplaatst, ongeacht of de plaatsing rechtstreeks binnen de instelling van de verkoper wordt gesteld, dan wel via de website www.abauto.be, telefonisch, per fax, dan wel via een andere gebruikersinterface die desgevallend door de verkoper of een partner van de verkoper ter beschikking wordt gesteld.

1.5 De koper wordt geacht onderhavige algemene voorwaarden te aanvaarden door het enkele feit van zijn reservering of bestelling.

1.6 Voor zover onderhavige algemene voorwaarden ook zijn opgemaakt in een andere taal dan de Nederlandse, is de Nederlandstalige tekst bij verschillen steeds beslissend.

1.7 Een overeenkomst met Verkoper bestaat uit algemene voorwaarden en bijzondere voorwaarden. Deze bijzondere voorwaarden gelden als aanvulling op onderhavige algemene voorwaarden. In geval van tegenstrijdigheid hebben de bijzondere voorwaarden voorrang op de algemene voorwaarden.

1.8 AB AUTO NV is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen met ondernemingsnummer 0445.356.197, met maatschappelijke zetel gevestigd te 2580 Putte, Aarschotbaan 18, handel drijvende onder de handelsnaam “AB Auto NV”.

2. ALGEMENE BEPALINGEN EN DEFINITIES

2.1 Enkel deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de bestelling van de door de verkoper aangeboden producten en diensten. Alle andere bepalingen of voorwaarden, ook diegene vermeld zijn op de bestelbon van de koper, zijn hierbij uitgesloten en de koper ziet ervan af door deze algemene voorwaarden te aanvaarden. Zoals gesteld onder artikel 1.7 kunnen bepaalde dienstverleningen van de verkoper gekoppeld worden aan bijzondere voorwaarden. De verkoper kan deze algemene en bijzondere voorwaarden op elk ogenblik aanpassen. De voorwaarden die van toepassing zijn op het ogenblik van een bestelling van de door de verkoper aangeboden goederen en diensten, blijven echter van toepassing op de uitvoering van die diensten, tot aan de volgende bestelling die de koper plaatst.

2.2 De koper bestelt de door de verkoper verleende diensten steeds in zijn eigen naam en voor zijn eigen rekening en kan zich niet beroepen op uitzonderingen (in rechte of in feite) die samenhangen met een mandaat of een volmacht die door één of meerdere derden zijn toegekend, om de uitvoering van zijn verplichtingen tegenover de verkoper uit te stellen, op te schorten of stop te zetten.

3. KREDIET

3.1 In voorkomend geval gebeurt de financiering overeenkomstig de bepalingen met betrekking tot het consumentenkrediet zoals opgenomen in Boek VII, Titel 4, Hoofdstuk 1 van het Wetboek Economisch Recht, en inzonderheid artikel VII.83 m.b.t. de mogelijkheid om van de overeenkomst af te zien.

3.2 In geval de koper op een krediet dient beroep te doen, zal hiervan melding gemaakt worden op de bestelbon. Indien het krediet niet wordt verkregen, wordt de koop geacht niet te hebben bestaan en heeft de koper recht op de terugbetaling van het gebeurlijk betaald voorschot onder de volgende voorwaarde:
De koper zal de verkoper per aangetekende brief binnen de 8 kalenderdagen dagen na de ondertekening van de bestelbon in kennis stellen van de weigering van krediet. Bij dit schrijven zal de koper minstens twee attesten voegen van de kredietinstellingen welke het krediet weigeren te verstrekken. Dit indachtig dat enkel de weigering van marktconforme kredieten aanvaard zal worden.   
Bij gebrek aan bewijs hiervan binnen de hierboven vermelde periode, zal de handelaar recht hebben op een forfaitaire vergoeding van 20 % van de overeengekomen prijs, met een minimum van 2.000,00 EUR.

4. LEVERINGSDATUM

4.1 De leveringstermijn wordt vermeld op de bestelbon, doch is louter indicatief en niet bindend, behoudens indien de koper een consument is in de zin van artikel 1.2.
Wanneer de koper weigert de auto in ontvangst te nemen tegen volledige betaling, zal de verkoper de  koper aangetekend in gebreke stellen om haar verplichtingen binnen de tien dagen vanaf de verzending van de aangetekende brief te vervullen.
Bij gebreke aan voldoening, zal de verkoper ofwel de uitvoering van de overeenkomst kunnen eisen, ofwel het contract onmiddellijk en van rechtswege als ontbonden kunnen beschouwen. In geval van ontbinding van de verkoop zal de verkoper recht hebben op een forfaitaire vergoeding van 20 % van de overeengekomen prijs met een minimum van 2.000,00 euro.
De verkoper zal in geen geval aansprakelijk zijn wegens laattijdige levering indien deze vertraging te wijten is aan de koper, overmacht, hardship of aan enige vertraging door derden in het aanleveren van de door de koper gekozen extra diensten, zoals, zonder dat deze opsomming beperkend is: de inschrijving en verzekering van het voertuig, de aanlevering van een nieuwe nummerplaat, het plaatsen van optionele velgen, het ombouwen van een voertuig naar lichte vracht…
Ingeval van laattijdige levering die volledig te wijten is aan de verkoper, zal een nieuw leveringstijdstip overeengekomen worden, die volledig ten laste van de verkoper valt. Indien binnen de 5 werkdagen de koper niet door de verkoper gecontacteerd wordt om een nieuw leveringstijdstip vast te leggen, zal de verkoper een forfaitaire vergoeding van 250,00 EUR verschuldigd zijn aan de koper.

4.2 Indien op de bestelbon geen specifieke leveringstermijn is vermeld, zal de levering plaatsvinden binnen de 30 dagen na bestelling, tenzij de koper en verkoper anders overeenkomen.

4.3 Indien de koper het bestelde product niet in ontvangst neemt op het afgesproken leveringstijdstip en de oorzaak hiervan niet te wijten is aan de verkoper of aan overmacht, is de verkoper gerechtigd om vanaf voornoemd leveringstijdstip tot en met de dag van daadwerkelijke levering garagekosten aan te rekenen, ten belope van 10,00 EUR per dag, met een minimum van 250,00 EUR, dit ongeacht de bepaling vervat in artikel 4.1.

4.4 In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk overeengekomen en door de koper aanvaard dat de verkoper eigenaar blijft van het product tot de volledige betaling van de overeengekomen prijs in hoofdsom en met eventuele intresten en kosten.
Zolang de verkoper zich bij toepassing van deze algemene voorwaarden de eigendom van het verkochte product heeft voorbehouden, mag de koper er niet over beschikken, noch door verkoop, uitlening, verpanding of op gelijk welke andere wijze. De koper is gehouden de verkoper onmiddellijk te informeren in het geval een derde rechten doet gelden op het verkochte voertuig.

4.5 De eigendomsoverdracht vindt plaats op het ogenblik van de betaling van de totale koopsom. Alle risico's zijn ten laste van de koper zodra hij levering neemt van het voertuig.

5. HERROEPINGSRECHT

5.1 Indien de koper een consument is in de zin van het WER zoals omschreven onder artikel 1.2, heeft deze het recht, binnen een termijn van 14 dagen die begint op de dag na het sluiten van de koop, deze te ontbinden zonder opgave van reden, zo de verkoop op afstand plaatsvond.

5.2 Het herroepingsrecht is echter uitgesloten bij ondermeer volgende voertuigen:

  • Voertuigen die specifiek voor de koper werden gemaakt, hierbij inbegrepen maar niet beperkt tot: de specifieke ombouw van het voertuig.
  • Voertuigen die van persoonlijke belettering zijn voorzien of van persoonlijke aard zijn.

Het herroepingsrecht is tevens uitgesloten indien de koper geen consument is of het voertuig voor beroepsmatige of voor gemengde privé- en beroepsmatige doeleinden heeft gekocht.

6. PLAATS VAN LEVERING

6.2 De levering van het voertuig vindt plaats op de zetel van de verkoper, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders werd bepaald.

7. GARANTIE - CONFORMITEIT

7.1 De consument geniet van een conformiteitsgarantie overeenkomstig de bepalingen van artikels 1649 bis tot 1649octies van het Burgerlijk Wetboek. In afwijking van artikel 1649quater, paragraaf 1 van het Burgerlijk Wetboek bedraagt deze termijn in casu 1 jaar voor tweedehandsgoederen.

7.2 De verkoper is jegens de consument aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van de goederen en dat zich manifesteert binnen een termijn van één jaar te rekenen vanaf voornoemde levering. Deze waarborg is niet van toepassing wanneer een goed wordt aangekocht voor professioneel gebruik of professionele doeleinden. (Consument: elke natuurlijke persoon die een aankoop doet die niet kadert in een commerciële of beroepsactiviteit.)
De termijn van één jaar bedoeld in het eerste lid wordt opgeschort tijdens de periode vereist voor de herstelling of de vervanging van het goed of in geval van onderhandelingen tussen de handelaar en de consument met het oog op een minnelijke schikking. Deze onderhandeling kent een einde zodra één der partijen uitdrukkelijk standpunt inneemt niet aansprakelijk te zijn voor het zich stellend probleem of gebrek. Een minnelijke expertise van het voertuig schorst voormelde periode niet.

7.3 De consument brengt de handelaar op de hoogte van het gebrek aan overeenstemming uiterlijk binnen de maand vanaf de vaststelling of het moment waarop het gebrek aan conformiteit redelijkerwijze had kunnen vaststellen. De rechtsvordering van de consument verjaart na verloop van één jaar vanaf de dag waarom hij het gebrek aan overeenstemming heeft vastgesteld of redelijkerwijze had kunnen vaststellen.
Manifesteert zich een gebrek aan overeenstemming binnen een termijn van zes maanden vanaf de levering van het goed, dan geldt tot bewijs van het tegendeel het vermoeden dat dit gebrek bestond op het tijdstip van levering, tenzij dit vermoeden onverenigbaar is met de aard van het goed of met de aard van het gebrek aan overeenstemming.
Als de koper een gebrek aan overeenstemming vaststelt langer dan zes maanden na de levering, moet hij bewijzen dat het gebrek al bestond op het moment van de levering. Pas dan zal de verkoper het gebrek verhelpen. Hieronder verstaan we een redelijk evenwicht tussen de oplossing en de kenmerken van het voertuig (leeftijd, kilometerstand, …). Het voertuig terug ‘conform' maken is niet gelijk aan het vernieuwen.
Naast desgevallend schadevergoeding, heeft de consument het recht van de handelaar die tot de garantie is gehouden, hetzij de herstelling of de vervanging van het goed, hetzij een passende vermindering van de prijs of de ontbinding van de overeenkomst te eisen. Desgevallend wordt er evenwel rekening gehouden met de verergering van de schade voorvloeiend uit het gebruik van het goed door de consument na het ogenblik waarom hij het gebrek aan overeenstemming heeft vastgesteld of zou hebben moeten vaststellen. Op de koper rust immers een schadebeperkingsplicht.

7.4 In eerste instantie heeft de consument het recht om van de handelaar het kosteloze herstel of de kosteloze vervanging van het goed te verlangen behalve als dat onmogelijk of buiten verhouding zou zijn.
De reparatie mag gebeuren met nieuwe of tweedehandsonderdelen. Er kan een tussenkomst van de koper in de reparatiekosten worden overwogen als er met nieuwe onderdelen gewerkt wordt.
De tussenkomsten onder garantie moeten worden uitgevoerd in de werkplaats van de verkoper of in één van zijn erkende werkplaatsen. De koper kan, mits het voorafgaande schriftelijke akkoord van de verkoper, de reparaties laten uitvoeren in een andere werkplaats.
Elke herstelling of vervanging moet binnen een redelijke termijn en zonder ernstige overlast voor de koper verricht worden.

7.5 De consument heeft het recht van de verkoper een passende prijsvermindering of de ontbinding van de koopovereenkomst te eisen:

  • indien hij geen aanspraak kan maken op herstelling of vervanging of,
  • indien de handelaar niet binnen een redelijke termijn of zonder ernstige overlast voor de consument de herstelling of de vervanging heeft verricht.

De consument heeft niet het recht de ontbinding van de overeenkomst te verlangen indien het gebrek aan overeenstemming van geringe betekenis is. In geval van ontbinding wordt elke terugbetaling aan de consument verminderd teneinde rekening te houden met het gebruik dat deze van het goed heeft gehad sinds de levering ervan.

7.6 De waarborg dekt niet het onderhoud, het regelen, het aanspannen en het afstellen nodig voor een normaal gebruik van het voertuig, noch de onderdelen en organen die normaal vervangen worden ter gelegenheid van de onderhoudsbeurten voorgeschreven door de constructeur. De waarborg dekt de normale slijtage van het voertuig niet.
Zij veronderstelt eveneens dat het gebrek niet te wijten is aan een abnormaal of foutief gebruik van het voertuig of aan het slecht onderhoud door de koper. De koper wordt geacht zijn voertuig te onderhouden volgens de voorschriften van de constructeur.
Nopens hybride voertuigen is de garantie onderhevig aan een correct gebruik en onderhoud van het voertuig en aan het regelmatig opladen van de batterij.
Zij is evenmin van toepassing wanneer het voertuig omgebouwd of gebruikt werd in competitieverband of rally's.

7.7 De koper doet al het nodige om de schade niet te verergeren, eventueel door het voertuig niet te gebruiken. Op de koper rust een schadebeperkingsplicht.

7.8 De aansprakelijkheid van de handelaar voor de schade die werd veroorzaakt door een gebrek aan het verkochte goed, wordt geregeld door het gemeen recht.

7.9 Zichtbare gebreken worden door de koper aanvaard ingevolge de levering en aanvaarding van het gekochte goed.

7.10 De garantie bestaat alleen tussen de verkoper en de koper. Ze kan niet overgedragen worden aan een nieuwe koper als het voertuig doorverkocht wordt.

7.11 De verkoper zal in geen geval aansprakelijk zijn voor indirecte schade noch voor gevolgschade noch voor verlies aan winst of aan kansen.

7.12 Indien diagnose van een voertuig doet blijken dat de te herstellen schade niet gedekt wordt door de éénjarige garantie, zal de eigenaar van het voertuig gehouden zijn tot de kosten voormelde diagnose, zoals tevens vermeld in artikel 8.

8. HERSTELLINGEN DIE NIET ONDER DE WAARBORG VALLEN

8.1 Herstellingen die ten laste van de koper zijn, moeten het voorwerp uitmaken van een gedetailleerd bestek dat aan de koper wordt overhandigd. De klant wordt op voorhand verwittigd indien het bestek tegen betaling geschiedt. Is zulks het geval, dan wordt de prijs van het bestek terugbetaald wanneer de koper het voertuig laat herstellen bij de handelaar.
Het bestek bevat minstens de volgende informatie : datum, geldigheidsduur, kilometerstand, beschrijving en de duur der uit te voeren werken, de kosten van de arbeid en de stukken en de waarborg. De factuur bevat, op de geldigheidsduur na, dezelfde informatie als het bestek.
De waarborg waarvan hierboven sprake bedraagt ingeval van herstellingen eveneens één jaar en dekt zowel het werk als de stukken die werden vervangen.

8.2 De koper is gehouden tot het betalen van de kosten welke gepaard gaan met het stellen van een diagnose, indien blijkt dat de schade aan het voertuig niet gedekt wordt door de éénjarige garantie.
In voorkomend geval zal de koper tevens de takelkosten vergoeden, mocht de koper hiervan gebruik gemaakt hebben.

8.3 In voorkomend geval dat AB Auto NV herstelwerken uitvoert aan een voertuig, buiten garantie en tegen betaling, beschikt zij over een retentierecht op het kwestieuze voertuig, tot op het moment der algehele betaling van de herstelkosten, al dan niet vermeerderd met een schadevergoeding en/of verwijlintresten.

9. BETALING

9.1 Onverminderd de toepassing van de bepalingen met betrekking tot het consumentenkrediet zoals opgenomen in Boek VII, Titel 4, Hoofdstuk 1 van het Wetboek Economisch Recht, kan de Verkoper geen betaling vragen van een voorschot dat meer dan 15% van de verkoopprijs van het voertuig bedraagt. Bij wijze van afwijking, kan ofwel voor een speciale bestelling ofwel mits akkoord van de Koper, het voorschot vastgesteld worden op een ander percentage.

9.2 De volledige prijs of het saldo wordt contant betaald op het ogenblik van de levering, tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen. Gebeurt dat niet, dan zijn op de verschuldigde som van rechtswege en zonder ingebrekestelling intresten verschuldigd ad. 1,5% per maand.
Het voertuig blijft eigendom van de verkoper tot de prijs volledig is betaald. Als de verkoper 10 dagen na het verzenden van een aangetekend schrijven nog altijd geen betaling heeft ontvangen, mag zij de verkoop ontbinden per aangetekende brief gericht aan de koper.
In dat geval is de koper aan de handelaar een vergoeding verschuldigd die overeenstemt met de opgelopen schade en die ten minste 20% bedraagt van de overeengekomen prijs met een minimum van 2.000,00 EUR

9.3 Facturen mogen niet overgedragen of gecompenseerd worden, behoudens voorafgaand schriftelijk akkoord van de verkoper. Indien de koper een consument is, mag de koper de bedragen die hij verschuldigd is aan de verkoper compenseren met de bedragen die de verkoper hem verschuldigd is.

9.4 Overeenkomstig de bepalingen van de Wet op de Financiële Zekerheden van 15 december 2004 compenseren en verrekenen de Verkoper en de Koper automatisch en van rechtswege alle actueel bestaande en toekomstige schulden opzichtens elkaar. Dit betekent dat in de permanente relatie tussen de Verkoper en de Koper steeds maar de grootste schuldvordering per saldo na de voormelde automatische verrekening overblijft. Deze schuldvergelijking zal in elk geval tegenstelbaar zijn aan de curator en de overige samenlopende schuldeisers, die zich dus niet zullen kunnen verzetten tegen de doorgevoerde schuldvergelijking.

10. OVERNAME VAN EEN VOERTUIG

10.1 Als de bestelbon melding maakt van de overname van een voertuig toebehorend aan de koper, dan is de overname afhankelijk van de levering van het voertuig dat het voorwerp uitmaakt van deze verkoop, evenals van het bewijs dat de verkoper eigenaar is van het over te nemen voertuig, dat hij er vrij kan over beschikken en dat alle verplichtingen m.b.t. een eventuele financiering werden uitgevoerd.
De overnamewaarde van het over te nemen voertuig, overeengekomen bij de bestelling van het voertuig, is definitief voor zover de staat van het voertuig toebehorende aan de koper, op het ogenblik van zijn levering door de verkoper, op kleine niet essentiële details na, overeenstemt met de beschrijving ervan op de bestelbon of in een erbij gevoegd document.

11. AANSPRAKELIJKHEID

11.1 De verplichtingen van de verkoper zijn beperkt tot de verplichtingen die de regelgeving inzake de wet van 1 september 2004 haar oplegt. De verkoper kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor zover ze haar prestaties uitgevoerd heeft overeenkomstig de voorschriften van deze regelgevingen.

11.2 Elke klacht met betrekking tot prestaties uitgevoerd door de verkoper dient schriftelijk, omstandig en aangetekend aan de verkoper te worden overgemaakt binnen de vijf (5) dagen nadat de schade door de Klant werd ontdekt of redelijkerwijs door de Klant had moeten worden ontdekt en in ieder geval binnen een maximale termijn van één (1) jaar na het leveren van de prestaties, op straffe van verval voor de Klant om enige remedie te kunnen eisen. De werkwijze bij klachten en bezwaren is beschikbaar op schriftelijke vraag van de Klant. Als blijkt dat de verkoper, na daarvan schriftelijk op de hoogte te zijn gesteld, op enige wijze fouten heeft begaan in de uitvoering van de door haar verleende diensten, dan wel een gebrekkig voertuig heeft verkocht, waarvoor zij aansprakelijk is op grond van deze algemene voorwaarden, zal de verkoper, binnen een redelijke termijn na daarvan op de hoogte te zijn gebracht, op eigen kosten deze prestaties opnieuw uitvoeren. De aansprakelijkheid van de verkoper is in elk geval steeds beperkt tot het herstellen van de voorzienbare, rechtstreekse en persoonlijke schade, met uitsluiting van alle indirecte of immateriële schade zoals, maar niet beperkt tot, gederfde inkomsten en winsten, verlies van klanten, verlies van contracten, supplementaire kosten. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van de verkoper beperkt tot het bedrag van de factuur exclusief BTW.

12. OVERMACHT

12.1 Indien de verkoper belet zou zijn om een van de voertuigen of diensten waarvoor de overeenkomst werd afgesloten, te leveren, uit te voeren of te voltooien, omwille van eender welke gebeurtenis, om redenen onafhankelijk van haar wil, inclusief – zonder dat deze lijst beperkend is – natuurrampen, oorlog, terroristische activiteiten, sociale onlusten, pandemieën,  het feit dat men geen toestemming, licenties of registraties kan bekomen, overheidsbeslissingen, ziekte, overlijden of ontslag van de werknemer die met de dienstverlening van de verkoper belast is, of het feit dat de koper zijn contractuele verplichtingen niet nakomt, ontslaat de verkoper van haar contractuele verplichtingen.

13. VARIA

13.1 Mochten een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden ongeldig, onwettig, ontoepasbaar verklaard worden, dan zal dit de geldigheid, de wettigheid of de tegenstelbaarheid van de andere bepalingen niet aantasten of verminderen.

13.2 De koper dient steeds een geldig rijbewijs en alle ander vereiste wettelijke boorddocumenten bij zich te hebben wanneer hij zicht met het product op de openbare weg begeeft. De koper dient zich steeds aan de geldende wetgeving te houden. De verkoper is hier op geen enkele wijze aansprakelijk voor.

14. TOEPASSELIJKE WETGEVING EN REGELING DER GESCHILLEN

14.1 Alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede alle andere overeenkomsten die daaruit voortspruiten, worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.

14.2 Bij elk geschil met betrekking tot de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede alle andere overeenkomsten die daaruit voortspruiten, wordt gestreefd naar een minnelijke schikking. Indien een partij meent dat geen minnelijke schikking kan worden bereikt, gaan de partijen uitdrukkelijk akkoord dat alle geschillen omtrent overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede alle andere overeenkomsten die daaruit voortspruiten, uitsluitend tot de bevoegdheid van de Rechtbanken van Antwerpen, afdeling Mechelen of het vredegerecht van Heist – op –den –Berg toebehoren.

15. CONTACT

15.1 Voor wijzigingen of klachten betreffende de bestelling, kan de koper telefoneren naar het nummer +32 (0)15/224377 of mailen naar info@abauto.be (van maandag tot vrijdag van 9u00 tot 19u00) of contact nemen via www.abauto.be

 

Bijzondere voorwaarden: Online Reservatie  - 01/05/2021

 

De “Algemene verkoop- en garantievoorwaarden” voor voertuigen en aanhorigheden vinden steeds toepassing, behoudens voor zover de navolgende specifieke voorwaarden voor de online reservatie hiervan afwijken.

 

1. ALGEMENE BEPALINGEN EN DEFINITIES

1.1

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten tussen de consument en de AB Auto NV handel drijvende onder de handelsnaam “AB Auto NV”.

In het kader van deze bijzondere voorwaarden, worden de hierna vermelde begrippen als volgt gedefinieerd:

 

Bijzondere Voorwaarden: onderhavige voorwaarden en al haar toevoegingen of bijwerkingen.

Reservatie: de consument heeft de mogelijkheid om een voertuig via de website te reserveren. De effectieve aankoop en afhandeling van papieren gebeurt vervolgens in een fysieke showroom van de AB Auto NV .

Consument: een gebruiker van de website die overgaat tot de reservatie van één of meerdere voertuigen / artikelen en die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt.

AB Auto NV: AB Auto NV is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen met ondernemingsnummer 0445.356.197, met maatschappelijke zetel gevestigd te 2580 Putte, Aarschotbaan 18, handel drijvende onder de handelsnaam “AB Auto NV”. Deze is de rechtspersoon die de producten of diensten aan de consument aanbiedt.

Website: Verzameling van bij elkaar horende webpagina’s. De website is toegankelijk via de URL http://www.abauto.be en wordt uitgebaat door AB Auto NV. Via de website wordt de mogelijkheid aangeboden voertuigen te reserveren.

1.2

Deze bijzondere voorwaarden regelen de veiligheid en de contractuele relatie van de transacties tussen de consument en de AB Auto NV NV. Wanneer de consument op de Website voertuigen reserveert, bevestigt hij de bijzondere gebruiksvoorwaarden gelezen en geaccepteerd te hebben. Deze voorwaarden zijn van toepassing voor consumenten die de website raadplegen in of buiten België.

 

2. CORRECTHEID VAN GEGEVENS

2.1

Via de website verkoopt AB Auto NV nieuwe voertuigen, tweedehands voertuigen, oldtimers en bestelwagens.

Informatie over de voertuigen, de prijsbepaling en algemene informatie over online reservaties is onderhevig aan wijzigingen en verbeteringen. AB Auto NV doet er alles aan om de communicatie zo correct en transparant te laten verlopen. Mocht er ergens toch informatie onjuist, onvolledig of verouderd zijn dan worden de nodige aanpassingen zo spoedig mogelijk doorgevoerd, zonder de consument hiervan expliciet op de hoogte te brengen.

2.2

De vermelde technische specificaties van voertuigen en de weergegeven afbeeldingen zijn niet bindend, doch gelden slechts bij benadering en worden louter indicatief door AB Auto NV meegedeeld.

Bepaalde modellen, onderdelen en accessoires kunnen licht verschillen van de werkelijke toestand.

De vermelde kleuren van voertuigen worden steeds zo nauwkeurig mogelijk weergegeven, doch zijn niet bindend en worden dan ook louter ter indicatie meegedeeld. AB Auto NV garandeert niet dat ieder beeldscherm van een pc, tablet of gsm de kleurschakering identiek weergeeft.

 

3. ONLINE RESERVATIE

3.1

Via de website kunnen consumenten voertuigen reserveren tegen betaling van een reservatievergoeding ten bedrage van 500,00 EUR.

In dat geval wordt de wagen door AB Auto NV voor een periode van zeven (7) dagen geblokkeerd.

3.2

Een klant kan maximaal twee (2) wagens reserveren via de website en zal per reservatie een bedrag van 500,00 EUR dienen te betalen.

3.3

Na reservatie zal de consument door AB Auto NV worden uitgenodigd om binnen een termijn van zeven (7) werkdagen de wagen te komen bezichtigen.

3.4

De consument heeft na bezichtiging de mogelijkheid om het voertuig aan te kopen, eventuele opties toe te voegen dan wel een andere wagen te kopen.

Indien de klant de wagen of een andere wagen aankoopt, zal dit bekrachtigd worden door het ondertekenen van een verkoopovereenkomst, en zal het bedrag ad. 500,00 EUR in mindering worden gebracht van de aankoopprijs.

3.5

Indien de klant beslist geen wagen aan te kopen en dit aan AB Auto NV laat weten, of bij gebreke aan enige reactie binnen de 7 dagen na reservatie van de wagen, wordt de reservatievergoeding vrijgegeven ten voordele van AB Auto NV.

3.6.

Alle reservaties zijn afhankelijk van eventuele voorraad fluctuaties. AB Auto NV kan niet garanderen dat alle op de website getoonde wagens effectief beschikbaar zijn om reden dat de kans reëel is dat meerdere klanten op hetzelfde ogenblik dezelfde wagen reserveren / aankopen.

Wanneer het voertuig niet voorradig is, zal AB Auto NV de consument informeren en heeft AB Auto NV het recht om de reservatie te annuleren.

AB Auto NV zal de consument in voorkomen geval informeren binnen de 48 na reservatie.

In voorkomend geval heeft de consument recht op restitutie van zijn reservatievergoeding, welke door AB Auto NV zal worden terugbetaald binnen de 30 dagen.

3.7.

AB Auto NV behoudt zich het recht voor om de reservatie te annuleren in de volgende gevallen:

•              In het geval de reservatieprijs niet wordt betaald binnen de 3 dagen na reservatie

•              In het geval waarbij de consument tot zeven (7) dagen na de reservatie en betaling van de reservatieprijs onbereikbaar blijft via de door hem opgegeven contactadressen (adres, telefoon, email,...) en AB Auto NV aldus geen reactie kan bekomen om alles verder af te handelen binnen nogmaals 3 werkdagen.

•              Bij overmacht.

 

4. PRIJS EN BETALING

4.1

Indien de consument gekozen heeft voor een betaling via overschrijving, dan krijgt deze meteen ook de betalingsgegevens doorgestuurd van de betaalpartner Mollie.

Indien de Consument de betaling al gedaan heeft, dan krijgt deze hiervan een bevestigingsmail.

4.2

Alle prijzen in de Website zijn inclusief btw. De munteenheid is steeds EUR. Verkeersbelasting, belasting op in verkeerstelling, kost op een financiering, extra accessoires en alle vormen van verzekeringen zijn niet in de prijs inbegrepen.

4.3

In geval van een technische fout betreffende de voorstelling van de prijs, zal AB Auto NV slechts gebonden zijn indien de voorgestelde prijs redelijk verwacht kon worden voor het betreffende voertuig. De consument zal zo snel mogelijk worden geïnformeerd.

 

5. GEBRUIK VAN DE WEBSITE

5.1

AB Auto NV is niet verantwoordelijk voor een onderbroken beschikbaarheid van of toegang tot de Website, storingen afhankelijk van het computersysteem, virussen of andere ongemakken of schade in de meest ruime zin van het woord die zouden kunnen ontstaan door het gebruik van de Website.

 

6. TOEPASSELIJKE WETGEVING EN REGELING DER GESCHILLEN

6.1

Alle overeenkomsten waarop deze bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, alsmede alle andere overeenkomsten die daaruit voortspruiten, worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.

6.2

Bij elk geschil met betrekking tot de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede alle andere overeenkomsten die daaruit voortspruiten, wordt gestreefd naar een minnelijke schikking. Indien een partij meent dat geen minnelijke schikking kan worden bereikt, gaan de partijen uitdrukkelijk akkoord dat alle geschillen omtrent overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede alle andere overeenkomsten die daaruit voortspruiten, uitsluitend tot de bevoegdheid van de Rechtbanken van te Antwerpen, afdeling Mechelen toebehoren.

7. CONTACT

7.1

Voor wijzigingen of klachten betreffende de bestelling, kan de koper mailen naar info@abauto.be (van maandag tot vrijdag van 9u00 tot 19u00) of contact nemen via www.abauto.be